Обучения в ПУ "Паисий Хилендарски" за учители в българските неделни училища в чужбина

 

Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" организира обучения за педагогически специалисти, преподаващи в българските неделни училища зад граница. Първият курс е за преподаващи български език и литература в чуждоезикова среда и касае също сертифицирането на владеенето на български език. Вторият курс касае електронното обучение в неговите педагогически и технологични аспекти.

.

 

АНОТАЦИЯ "Български език"

 

Обучението е предназначено за педагогически специалисти, които преподават български език и литература от I до XII клас в българско неделно училище в чужбина.

Обучението ще се провежда онлайн - в електронна среда на Google meet. То ще обхване периода ноември 2022 г. – юни 2023 г.

 

Курсът ще се проведе в две учебни сесии:

 

Учебна сесия 1 - „Преподаване на български език в чуждоезикова среда“;

Учебна сесия 2 - „Сертифициране на нивото на владеене на български език по Общата европейска рамка“.

 

Всяка от тези сесии се състои от 16 академични часа, които се разпределят в четири дена по 4 часа. Учебната заетост общо за двете сесии е 32 академични часа, тоест 8 дена по 4 часа.

За всяка учебна сесия ще се издаде удостоверение за допълнително обучение за присъден един квалификационен кредит, съгласно Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Обучението ще се осъществи на високо професионално ниво – достъпно и с практическа насоченост, тъй като в него участват не само преподаватели от Пловдивския университет, които са с богат опит при работа с билингви, но и изявени специалисти от практиката в българските неделни училища в чужбина.

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА - квалификационен курс на тема: „Преподаване на български език в чуждоезикова среда“;  „Сертифициране на нивото на владеене на български език по Общата европейска рамка“ - bulgarski22_23

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в обучението за повишаване на квалификацията за преподаване на български език в чуждоезикова среда за сертифициране на нивото на владеене на българския език по Общата европейска езикова рамка - ПУ-1 бълг.

 

 

АНОТАЦИЯ "Дигитални"

 

Обучението е предназначено за педагогически специалисти, които преподават в българско неделно училище в чужбина.

Обучението ще се провежда онлайн - в електронна среда на Google meet.

 

Курсът ще се проведе в две учебни сесии:

 

Учебна сесия 1 - „Дизайн на електронно обучение – педагогически аспекти“;

Учебна сесия 2 - „Дизайн на електронно обучение – технологични аспекти“.

 

Всяка от тези сесии се състои от 16 академични часа, които се разпределят в четири дена по 4 часа за група.

Учебната заетост общо за двете сесии е 32 академични часа, тоест 8 дена по 4 часа.

За всяка учебна сесия ще се издаде удостоверение за допълнително обучение за присъден един квалификационен кредит, съгласно Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Обучението ще се осъществи на високо професионално ниво – достъпно и с практическа насоченост, тъй като в него участват преподаватели от Пловдивския университет с богат опит при обучението на учители за работа в електронна среда.

След 1980 г. са дефинирани три различни поколения – Y, Z и α, които изпитват различни образователни потребности. Y идентифицираните се чувстват комфортно с употребата на компютри, мобилни телефони и видеоигри, докато принадлежащите към Z поколението се свързват много повече с работа с таблети, смартфони и приложения. За представителите на поколение Z и α действителният и виртуалният свят представляват една и съща реалност.

Нуждата от спешна дигитализация на цялото образование, предизвикана от избухването на пандемията от COVID-19 през 2020 г., само илюстрира колко належащи и важни са промените в образователния процес.

Може да се обобщи, че през последните години дигитализацията се превърна в основно средство за осигуряване на достъп до по-качествено образование и за осъвременяване на методите за преподаване, съобразно с нагласите и интересите на младите поколения.

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА -  квалификационен курс на тема: „Дизайн на електронно обучение – педагогически аспекти”; „Дизайн на електронно обучение – технологични аспекти“ - digitalni22_23

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в обучението за придобиване на умения за дизайн и провеждане на електронно обучение и създаване на електронно учебно съдържание - ПУ - 2 дигитални

 

Доц. д-р Адриана Любенова