Годишен отчет 2018-2019 г.

                        О Т Ч Е Т

       ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА” ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ 2018 г. – ЮЛИ 2019 г.

*Долупосочените мероприятия и дейности са изброени в хронологичен ред.

* В отчета са включени само най-значимите информации и тези, които са ни изпратени от училищата в чужбина .

ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

 1. Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) продължaва да поддържа контакти с българските училища по света, както и да установява контакти с нововъзникващи български образователни звена зад граница.
 2. АБУЧ активно работи за основаването на нови български образователни центрове в чужбина и съдейства за тяхното укрепване и развитие.
 3. Организиране на срещи и разговори с представители на държавните институции, с представители в Европарламента, с Българската патриаршия и др. за координиране на съвместната дейност по въпросите на образованието по България в чужбина.
 4. Представя интересите на българските училища в чужбина в Парламента: Комисията  по политиките за българите в чужбина , Комисията за образование и наука, Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите.
 5. Осъществява взаимодействие с националния омбудсман по въпроси, свързани с интересите на училищата зад граница. През тази година омбудсман Мая Манолова проведе срещи с представители на МОН, НОИ, СБУ, МВнР и се обсъди възможността за признаване на трудовия стаж на преподавателите зад граница за осигуряване на пенсионно възнаграждение.
 6. Извършва дейност в единодействие с българските евродепутати в Европарламента за признаване на българския език и приравняване на статута му, както и този на другите т.нар. “малки езици” със  статута на английски,френски, немски, испански в страните на ЕС.
 7. Организира и участва в юбилейни мероприятия в чужбина.
 8.  Провежда международни конференции, придружени с образователни семинари:
 9. Създава работни групи от преподаватели в училищата в чужбина за изработване в МОН на адаптирани програми за обучение по български език в чужбина, оформя екипи за сътрудничество при издаване на учебници и помагала за чужбина. Съдейства за участие на български преподаватели от съботно-неделните училища в чужбина при създаването на учебни помагала по български език и литература, история и география за обучението зад граница.
 10. Осъществява възможност за провеждане на изпит по български език в ДЕО на  СУ „Кл. Охридски” за признаване на ниво на владеене по европейската езикова рамка. Резултатите от този изпит се признават на територията на няколко щата в САЩ и все повече нови щати добиват това право. Създава се възможност тези изпити да се провеждат и в Европа.
 11. По молба на МOН Асоциацията извършва допитване до членовете си  относно номиниране на учители по повод 24 май с грамота „Неофит Рилски” от МОН.
 12. Участва в организиране на семинари заедно с представители на Българската православна църква в: Рилския манастир,в Троянксия и в Бачковския манастир „Успение Богородично”  заедно със Западно – и Средноевропейския митрополит Антоний .
 13. Организира участието на преподаватели в обучителен семинар на ДЕО на тема”Електронни ресурси за обучение и тестиране на знанията по български като чужд език”.
 14. Подготвя  необходимата документация за провеждане на годишното Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българските училища в чужбина”.
 15.  Организира конференция на АБУЧ в съорганизаторство с МОН, СУ „Кл. Охридски”, ПУ „П.ХИлендарски” и др. с участието на Вицепрезидента на България и Министъра на образованието, както и с представтели на редица държавни институции като Парламента, МВнР, ДАБЧ, Националния омбудсман, Българската православна църква и др.
 16. Подготвя необходимата документация за провеждане на годишното Общо събрание на сдруженитое с нестопанска цел „Асоциация на българските училища в чужбина”.

НАГРАДИ  И ПОСТИЖЕНИЯ;

 1. АБУЧ бе удостоена с първо място в категорията „Образователен лидер” на Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието "Интераула". (АБУЧ беше номинирана в две категории: „Приобщаващо лидерство” и „Лидерство за устойчиво организационно развитие”. Спечели във втората категория.).
 2. МОН награди 5 учители от българските училища в чужбина с Почетното отличие на името на Неофит Рилски: Петранка Костадинова – Малага, Испания; Валентина Стефанова – Арма, Северна Ирлания, Живка Костова – Лос Анжелис, САЩ; Теменуга Трампнау – Кьолн, Германия, Анна Каменова – графство Съри, Великобритания.
 3. За заслуги към дейността на АБУЧ бяха връчени Почетни благодарствени дипломи на: Иван Кондов – посланик в Испания, Тихомир Стойчев – посланик в САЩ, Даниела Сиракова – дипломат в САЩ- Вашингтон, Меглена Плугчиева – посланик в Черна гора; д-р Роберт Ийди – Белфаст, Северна Ирландие, Микаела Кийнан – Белфаст, Северна Ирландия.
 4. Участие в конкурса под патронажа на вицепрезидент И. Йотова  „Велики Преслав – историята на един народ”; десет ученици от български училища в чужбина бяха отличени с награди в призови места.
 5. Участие на наши ученици и спечелване на призови места в конкурсите на ДАБЧ и в много други конкурси.

 1. АБУЧ чрез д-р А. Любенова успешно съдейства да се разшири обхвата на Постановление 103 за прием на българи от чужбина в българските университети и да се включат в него с необходимите предимства не само кандидати от старите  български общности, а и кандидати от новите емигрантстки общнпости.
 2. През тази година наши преподаватели се включиха в новите издания на издателство „Просвета”: Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по български език за 1 и 2 клас (Зорница Гоган, Весела Семерджиева) , „История и цивилизация” за  5-7 клас (д-р Валентина Александрова) ; На Издателство КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по  география и икономика-5-7 клас (Валентина Найденова) и по История и цивилизация – 5-7 клас (Илиана Дъбова).
 3. Успешно се организираха международни конференции със семинари в:  Белфаст, Северна Ирландия, във Франкфурт, Германия, в Ларнака, Кипър, съвместно с МОН в Малага, Кралство Испания.
 4. През тази година 27 български училища  честваха свои юбилеи. 5-10 -15 години от създаването си.
 5. За заслуги към дейността на АБУЧ бяха връчени Почетни благодарствени дипломи на: Иван Кондов – посланик в Испания, Меглена Плугчиева – посланик в Черна гора; проф. д-р Запрян Козлуждов от ПУ „П. Хилендарски”, ректор на университета до май 2019 г.; д-р Роберт Ийди – Белфаст, Северна Ирландие, Микаела Кийнан – Белфаст, Северна Ирландия, Луиз Нарваес от Чикаго - Борд оф Едюкейшън.
 6. От 2017 година българският език е вече признат в американсkата образователна система на щата Илинойс   с включването му в програмата Seal of Bilitercy чрез теста на ДЕО/ ИЧС  към СУ " Климент Охридски". За първи път българско висше учебно заведение влиза във взаимодейстие с американската система на образование. От тогава до сега са проведени пет изпитни сесии  по български език в района на Чикаго с общ брой на явилите се ученици около 90, като най-голям бе броят на последната 5-та сесия-34 успешно издържали. Броят на американсkите щати, признали теста на ДЕО за валидиране на знанията по български език непрекъснато се увеличава и за момента надминава 10. Тази година за пръв път се проведоха изпити по БЕ за получаване на SB във Вашингтон и Детройт.Тези постижения са инициирани от членовете на АБУЧ в САЩ и реализирани,  благодарение на общите усилия и взаимодействие  на организацията ни с дипломатическите  представители на България в САЩ, като водещите са генералния консул- Иван Анчев, посланик Тихомир Стойчев и главния секретар Даниела Сиракова.
 7. Петицията от името на АБУЧ пред Европейския парламент от 2017 год. за оценяване на знанията по всички официални езици в края на средното образование бе допусната и разгледана от Комисията по петициите през март 2018.  Бе оставена открита въпреки първоначалния отговор на експерти и на Европейската комисия, че попада в сферата на образованието, което не е в законодателните правомощия на Европейския съюз. Това стана благодарение на прецизната юридичеса работа на наши експерти и екипа на Светослав Малинов, който успя да убеди свои колеги от други държави в релевантността на проблема на европейско ниво. Така, в края на предходния отчетен период, Малинов внесе и устен въпрос към Европейската комисия с отговор в пленарна зала на парламента. Позицията, защитавана в петицията бе масово подкрепена от български евродепутати, но и от председателката на Комисията по петиции, както и от други депутати от държави с езици извън петте широко разпространени езика във всички образователни системи. В отговора си ресорният комисар обеща серия от незаконодателни текстове по посока на исканията ни, както и обяви началото на работата на подпомагащите органи на Съвета на министрите на образованието по създаване на Европейско образователно пространство.

И така през изтеклата година бяха приети няколко препоръки на Съвета, в които става дума за засилване на многоезичието в Европа и в частност чрез мерки в образователните системи.

В едно от предложенията, а именно "Препоръка на Съвета относно всеобхватен подход към преподаването и изучаването на езици", бе внесен текст, който отговаря на исканията ни. 

Бе проследена отблизо работата на работната група с възможност за коментари по разглеждания текст. За съжаление, въпреки запознаването лично на министър Вълчев с въпроса, представителите ни не успяха да намерят мнозинство за по-силен текст и дори първоначалният текст на Комисията бе леко отслабен - от "предоставят възможности за..." (вж. по-долу) на "търсят възможности за..." Същевременно текстът бе прецизиран и ситуацията на нашите ученици в чужбина е включена недвусмислено.

И така препоръката бе приета през май 2019 от 28-те министри със следния текст:

В точка 4 е) се препоръчва на държавите-членки да:

търсят възможности за оценяване и валидиране на езиковите компетентности, които не са част от учебната програма, а са придобити от информално учене (например в случаите с лицата от мигрантски, бежански или двуезични семейства) или от образователната система на друга държава, в която обучаващият се е живял преди, например чрез разширяване на обхвата на езиците, които могат да се включат в квалификациите при завършване на училище; 

Междувременно на 2 април 2019 г. Комисията по петиции отново е разгледала петицията, за да установи докъде се е стигнало с отговора й. Поискана е нова информация от Европейската комисия.

Благодарение на контакти на АБУЧ, бе предоставена безплатна консултация с експерти в Брюксел, които потвърдиха пътищата за последваща работа по темата.

При новия мандат на Европейския парламент ще търсим съдействие отново от българските депутати, за да не се закрие петицията до момента, в който се уверим, че ще има практическо решение и приложение на горния текст, а защо не и изваждането на въпроса извън субсидиарната област на образованието и изучаването на езици, за да се стигне до по-обвързващо решение само за оценяването и валидирането на езикови знания и умения (а не за изучаване) или със законодателен акт, или чрез координационен междуправителствен метод

КОНТАКТИ С ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

 1. AБУЧ ползотворно си сътрудничи с МОН, ДАБЧ, МВнР, с президента Румен Радев, с кабинета на Вицепрезидента на България – г-жа Илияна Йотова, с евродепутатите на България в Европарламента, със Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Пловдивския университет „Св. Паисий Хилендарски”, ВТУ „Кирил и Методий”, Американски университет в Благоевград с Българска академия на науките (БАН), с Българската патриаршия /Средно и Западноевропейската митрополия, с Националния омбудсман на България и др.
 2. Поддържат се ползотворни контакти с БНТ ; БНТ2, БНТ „Свят и региони”, Бтв, ТВ СКАТ; БНР – радиостанция „Хр. Ботев”, радиостанция „Хоризонт”; „Радио България”, в. „Аз Буки”; в. „24 часа”, в. „Труд”; в. „Монитор”; в. „Марица”, в. „БГ Бен” и в. „Будилник” – Лондон, в. „ България сега”- Чикаго, информационен портал „Еврочикаго”, организацията и списание „Брод за България”, списание „Изживей България”, сдружението „Избери България”, Общност „За демократично образование” (кинофестивал на филмите за образование),ИНТЕРАУЛА - Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието, Сдружение „Директори в средното образование”,   организацията „Тук-там”, сайта „Уча се”,   Ротари клуб – Пловдив и инициативата „народните будители и аз”, Тангра- Танакра и др.
 3. Контакти с училища в България, провеждат се съвместни мероприятия с ръководството и колектива  на Първа английска езикова гимназия в София, с Математическата гимназия в гр. Пловдив.
 4. Продължава съвместната дейност на АБУЧ с Общобългарския комитет и  Фондация „Васил Левски”, както и с музея на Левски в гр. Карлово.
 5. Продължава сътрудничеството между „Радио Татковина” и АБУЧ.
 6. Сътрудничество с Българския Сити клуб в Лондон, Великобритания, и лично с неговия председател, Кирил Сакскобургготски.
 7. Сътрудничество с фондация „Димитър Бербатов” в България.
 8. Членове на АБУЧ осъществяват благотворителна дейност, която е насочена към подпомагането на училища, на домове за деца в неравностойно положение в България, центрове за лечение на деца с увреждания.  

                

        Дейност на АБУЧ за периода юли 2018 - юли 2019 г.

Дейност на Управителния съвет на АБУЧ

 1. 10.07.2018 г. Среща на Сн. Мечева – говорител на АБУЧ с гжа Михалевска, директор на дитекция ОБГУМ в МОН и уточняване на някои подробности по решенията на новото ПМС 90, както и факти по някои от дебатите във Фейсбук, свързани с дейността на БНУ.
 2. 19.07.2018 г. Среща на д-р Ирина Владикова, председател на АБУЧ с г-жа Десислава Радева и обсъждане на участие на АБУЧ в конкурс за проверка на грамотността на учениците в БНУ.
 3. 20.07.2018 г. Среща на д-р Ирина Владикова, председател на АБУЧ с г-жа Милена Димитрова –главен експерт в Комисията за българско гражданство към Администрацията на Президента. Обсъждане на участие на АБУЧ в конкурс „Велики Преслав”.
 4. 23.07.2018 г. Събрание на УС на АБУЧ, обсъждане на въпросите, свързани с предстоящата Конференция на АБУЧ и семинарите в Пловдив. Среща на представители на УС с г-жа Михалевска, директор на дирекция ОБГУМ в МОН> 
 5. 24.07.2018 г. Среща на УС на АБУЧ с министър Красимир Вълчев и зам.-министър Сачева. Обсъждане на новите моменти в ПМС 90 и проблемите за разрешаване , които БНУ в чужбина трябва да разрешават.
 6. 25.07.2018 г. Среща на УС на АБУЧ с председателя на ДАБЧ – г-н Петър Харалампиев. Обсъждане на по-нататъшното сътрудничестно на агенцията с АБУЧ. Участие на УС на АБУЧ в Тържествения концерт по случай награждаването на учениците от БНУ в чужбина, участвали в конкурсите на ДАБЧ за есе, рисунка и песен.
 7. 26.07.2018 г. Общо събрание на АБУЧ в зала „Изток” на Народното събрание – 26.07.2018 г. 9.00 до 13.00 часа. Отчет на дейността. Избор на нов член на Управителния съвет – г-жа Живка Костова от САЩ на местото на подалата оставка г-жа Мария Бургграф. Преизбрана е за член отново д-р Адриана Любенова.
 8. 26.07.2018 г. Конференция на АБУЧ в Парламента под патронажа на Народно събрание и на вицепрезидент Илияна Йотова – 26.07.2018 г.  - зала „Изток”, 14.30 – 18.00 часа.

     Еврочикаго:http://www.eurochicago.com/2018/07/11-abuch/;

Радио„България”:http://bnr.bg/radiobulgaria/post/101000937/balgarskiat-ezik-s-nov-statut-po-sveta-blagodarenie-usiliata-na-uchitelite-zad-granica

Преводите на някои от 9-те езика, на които публикува Радио България:

 http://bnr.bg/en/post/101001679/bulgarian-language-with-new-statute-in-the-world-thanks-to-efforts-by-school-teachers-abroad; http://bnr.bg/de/post/101001534/auslandslehrer-verhelfen-bulgarischer-sprache-zu-neuem-status-in-der-welt; http://bnr.bg/ru/post/101001632;

http://bnr.bg/fr/post/101001659/la-langue-bulgare-avec-un-nouveau-statut-dans-le-monde-grace-aux-efforts-des-professeurs-a-letranger; http://bnr.bg/es/post/101001621; http://bnr.bg/el/post/101001552;

 http://bnr.bg/sq/post/101001613/gjuha-bullgare-me-status-te-ri-ne-bote-ne-saje-te-perpjekjeve-te-mesuesve-jashte-shtetit

 БНТ – Новини: https://www.bnt.bg/bg/a/po-sveta-i-u-nas-emisiya-2000-26-yuli-2018

Интервю с говорителя на АБУЧ: http://www.eurochicago.com/2018/08/snejina/

 1. 27.07.2018 г. Официално откриване на професионалните семинари за преподавателите от БНУ в чужбина, организирани от ПУ „П. Хилендарски”. На откриването присъства председателят на ДАБЧ – г-н Харалампиев, ректорът на ПУ – г-жа Румяна Танкова, г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция ОБГУМ в МОН и на всички членове на дирекцията.
 • Почти целият ден отделен на обсъждане на новите моменти в ПМС 90, влязло в сила от тази година;
 • Доц.д-р Светозара Халачева – директор на ДЕО/ИЧС към СУ запознава с новите моменти и възможности на сертификата, който ДЕО издава за установяване на ниво на владеене на българския език.
 • Семинар на проф. Танкова за получаване на кредит  – Позитивно оценяване в образованието. Вечеря за участниците. Втора част – проф. Галин Цоков.
 1. 28.07.2018 г. Втори ден от професионалните семинари в Пловдив („Еразъм  +” , Интернет ресурси по история, Образователния литературен канон – текстове в превод, Образование и обучение, Междупредметни връзки и др.
 • Представяне на новите учебници от издателство „Просвета”, „Анубис”, „Булвест”, „Марк 91”, „Двери”.
 • Разходка из старините на Пловдив за участниците в семинара.
 1. 28.07.2018 г. Събрание на УС на АБУЧ – обобщение на резултатите от Общото събрание , Конференцията на АБУЧ в Парламента, Семинарите в Пловдив. Предстоящи задачи.
 2. 30.07.2018 г. Срещи на УС на АБУЧ :

С националния омбудсман на Република България – г-жа Мая Манолова и представители на МОН, НОИ, СБУ, МВнР;:

На сайта на Националния омбудсман: http://www.ombudsman.bg/

На сайта на ДАБЧ: http://www.aba.government.bg/?show=38&nid=1986

На сайта на Синдиката на българските учители:  http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=11&lang=bg&id=3967

 С вицепрезидент Илияна Йотоваhttps://www.eurochicago.com/2018/08/abouch-yotova/:

https://www.president.bg/news4540/vitseprezidentat-sazdavaneto-na-balgarski-kulturen-institut-e-mashtabna-ideya-za-koyato-e-neobhodim-natsionalen-konsensu

Среща с министъра на образованието – г-н Красимир Вълчев и г-жа Михалевска, директост на дирекция ОБГУМ.  

 1. На 23.08.2018 g.  се състоя повторна среща на членове на УС на АБУЧ с националния омбудсман – г-жа Мая Манолова и отново бяха обсъдени възможностите за признаване на учителския стаж на преподавателите от бълхарските неделни училища: http://www.ombudsman.bg/
 2. На 23.08.2018 г. се състоя среща на членове на УС на АБУЧ с г-жа Милена Димитрова от кабинета на вицепрезидент Йотова. Обсъдени бяха бъдещите съвместни дейности, които АБУЧ и вицепрезидент Йотова ще проведат в предстоящата 2018-2019 г.
 3. 6.10.2018 г. Seal of Biliteracy. Четвърти изпит по български език в Чикаго:  http://www.eurochicago.com/2018/09/4-izpit/ 
 4. На 25.09.2018 г. се проведе поредната среща в Министерството на образованието и науката , инициирана от г-жа Мая Манолова – национален омбудсман на Република България. Присъстваха зам.министрите  Л.Лазаров (М-во на труда и соц. грижи), Г.Георгиев (МВнР) , и Т.Михайлова (МОН). Бе обсъдено и всички заинтересовани страни се съгласиха, че е необходимо  средствата за осигуровки да бъдат аргументирани и планирани допълнително за следващия бюджет , което ще даде възможност на желаещите учители, работещи в българските неделни училища да бъдат осигурявани в България. Всеки заинтересован има и сега право и възможност да се осигурява чрез частен пенсионен фонд. Следващото заседание по същия въпрос ще бъде на 29.10. 2018 г.
 5. 28 и 29.09.2018 г. Тържествен 100-годишен юбилей на Българското училище за роден език в Будапеща, Унгария, в съорганизаторство с АБУЧ и под патронажа на министър К. Вълчев. С личното участие на зам.-министъра на образованието,  г-жа Таня Михайлова. От унгарска страна присъства г-н Ищван Краслан – директор на отдела за образование на националните малцинства в Министерството на човешките ресурси на Унгария: http://www.eurochicago.com/2018/09/100-budapeshta/ ; на сайта на Еврочикаго:  http://www.eurochicago.com/2018/10/edin-vek/
 6. На 17.10.2018 г. президентът на България , г-н Румен Радев, посети Лондон и се срещна с българската общност там. От името на АБУЧ му бе връчено писмо с пожелания и препоръки, които да допринесат в работата на българските училища в чужбина. Състоя се и среща на българските учители в Лондон с г-жа Д. Радева – съпруга на президента и председател на фондацията „Живата вода на България”. https://www.eurochicago.com/2018/10/sreshta-london/
 7. 23.1.2018 г. Среща на членове на УС на АБУЧ (Боянка Иванова и Снежина Мечева) с г-жа Наталия Михалевска, директор на дирекция ОБГУМ в МОН по въпроси, засягащи новите моменти в ПМС 90 и предложения за подобрение на работата с българските училища в чужбина.
 8. Първите годишни награди „Образователно лидерство" получиха шест водещи образователни организации и мрежи, сред които е Асоциацията на българските училища в чужбина: https://www.eurochicago.com/2018/12/abouch-interaula/
 9. На официалното тържество по случай студентския празник - 8 декември - което по традиция се провежда в Народния театър, както и по случай 130 годишнината от основаването на Софийския университет АБУЧ връчи поздравително писмо и възпоминателен плакет във връзка с многогодишното ни плодотворно сътрудничество.
 10. 23.01.2019 г. Среща на члена на УС на АБУЧ, д-р Адриана Любенова с Жасмина Донкова от дирекция „Вероизповедания” в МОН. Обсъждане на въпросите за отношението на клира към българските училища в чужбина. Напомнено бе, че след посещението на делагацията на АБУЧ в Йерусалим, водена от митрополит Антоний през 2017 г., поставихме въпроса пред Патриарха за възвръщане на българския параклис на Божи гроб. Дирекцията ще ни подкрепи в настояванията. И вторият въпрос, поставен тогава от АБУЧ бе – да се сложи паметна плоча в Хилендарския манастир пред килията, където Паисий е написал  „История славянобългарска”. Отговорено бе, че манастирът е сръбски и може би е добре да се говори с игумена на Зографския манастир – архимандрит Амвросий.Д-р Любенова постави въпроса за обучение на учителите по Еортология (наука за църковните празници). Подобни курсове сега се организират от МОН за учителите в България. За училищата в чужбина това може да се направи чрез главния експерт в МОН – Одажиян.
 11. На 2.02.2019 г. членовете на УС на АВУЧ, Боянка Иванова и д-р Адриана Любенова се срещнаха в Пловдив с г-н Светослав Малинов, евродепутат. Бяха обсъдени въпросите , свързани с по-нататъшните стъпки на Петицията на АБУЧ в Европарламента. Г-н Малинов информира, че има добър шанс Петицията да съвпадне с една нова директива, която предстои да се гласува. Тази Директива ще изисква всеки гражданин на ЕС да бъде триезичен. Това е предспоставка един от езиците да е етническият език. За валидиращ знанията по български език институция ще е отново ДЕО/ИЧС, която има тестове по европейската езикова рамка. Трябва да се види в бъдеще как образователните министерства на всяка страна на ЕС ще изпълнява това изискване. Г-н Малинов ще ни изпрати допълнително повече подробности.
 12. 12.02.2019 г. Среща на д-р Боян Кулов – Почетен член на АБУЧ, с г-жа М. Димитрова, която отговаря за българите в чужбина в кабинета на Вицепрезидента по повод предстоящото посещение на И. Йотова в САЩ.
 13. 12.02.2019 г. Боянка Иванова, член на УС на АБУЧ, изнесе презентация за АБУЧ   пред представители на Ротари Клуб Пловдив по покана на неговия председател  адвокат Бистра Тонкова и проф. Кирчо Атанасов.  Присъства и д-р А. Любенова – член на УС на АБУЧ.
 14. 13.03.2019 г. Боянка Иванова , лчен на уС на АБУЧ,изнесе  презентация за постиженията на АБУЧ пред новите 24 директори на пловдивски училища пред началника на  образователния инспекторат в града. Присъства и д-р А. Любенова – член на УС на АБУЧ.
 15. 22-24 февруари – Международна конференция в Белфаст, Северна Ирландия, на тема „Образованието след Брекзит”: https://www.eurochicago.com/2019/04/belfast/
 16. 26.02.2019. Среща на зам.-председателя на АБУЧ, г–жа Петя Цанева с областният инспекторат по образование на Мадрид и постигната договореност:
 17. 3 март – Конференция на МОН в Малага, Кралство Испания. https://www.eurochicago.com/2019/03/malaga/
 18. 5 март 2019 г. Д-р Адриана Любенова – член на УС на АБУЧ, е включена като член в Експертния съвет по религия към МОН.
 19. 20.03.2019 г. Членовете на УС на АБУЧ – Боянка Иванова, д-р Адриана Любенова и Почетния член на АБУЧ – д-р Боян Кулов взеха участие в Обществения съвет за българите в чужбина, организиран от вицепрезидент Илияна Йотова.  На срещата бяха обсъдени следните въпроси:

- Впечатления от посещението на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова в българските общности по Западния бряг на САЩ.

- Установен проблем със сертифицирането на познанията по български език в съботно-неделните училища по света.

         - Обсъждане на ситуацията с в. „Роден край“ в гр. Одеса, Украйна и реакциите на българската държава.

          - Социологическо изследване за българите в чужбина – намерения, анкети, задачи.

           - Актуално за предстоящи промени в законодателството за българите в чужбина и за българското гражданство.

 1. 28.03.2019 г. Министерството на образованието и науката и Асоциацията на българските училища в чужбина организираха изложба с рисунки и макети на български къщи на ученици от българските неделни училища от Италия, Франция, Белгия, Германия, Ирландия, Великобритания, Австрия, Гърция,Молдова: https://www.mon.bg/bg/news/3527
 2. Март 2019 г. Среща на д-р Адриана Любенова с министър Красимир Вълчев. Постигната е договореност за  пристъпване към изработване на текст за промяна на закона за висшето образование, който ще включва оценката от теста на ДЕО като балообразуваща оценка за кандидатстване във ВУЗ на младежи от чужбина. Това ще е поредната мотивация за изучаването на БЕ от младежите ни зад граница.Министър Вълчев е свикал завеждащия отдела за висше образование и представител на юристите в МОН, като им  е поставил задача изготвянето на текста   за промяма на закона.
 3. 5.04.2019 г. Среща на членовете на УС Боянка Иванова и д-р Адриана Любенова с министър Красимир Вълчев по време  на срещата на министъра с ръководството на ПУ „П. Хилендарски”.
 4. 6.04.2019 г. –Среща на Петя Цанева –зам.-председател на АБУЧ, в областната инспекция на образованието на гр.Мадрид, Кралство Испания,  с презентация за образованието по български език зад граница: https://www.eurochicago.com/2019/04/madrid-kulturi/
 5. 13-14 април – Конференция във Франкфурт на Майн, Германия.
 6. 18-20 април – Конференция в Ларнака, Кипър и празнуване на Лазаров ден.

19 април 2019 г. Среща на вицепрезидент Илияна Йотова със студенти по 103 и 228  постановление на Министерския съвет в гр. Пловдив. https://www.eurochicago.com/2019/05/yotova-studenti/

 1. 17 и 18 април 2019 г. – среща на членовете на УС на АБУЧ Снежина Мечева и Боянка Иванова с г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция ОБГУМ и с министър Кр. Вълчев. Уточняване на темите за презентация на МОН и ДЕО на Конференцията на АБУЧ през юли, разискване на въпроса за изкуственото разцепление на училищата, 103-то постановление, информация за пътуващата изложба с рисунки на наши ученици, посещение на министър Вълчев в САЩ и др.
 2. 19.04.2019 г. Среща на преподаватели и ученици от 6 български училища в чужбина с преподаватели и студенти – практиканти от  Великотърновския университет „Кирил и Методий” по програмата „Еразъм+”: https://www.dnesbg.com/obshtestvo/utchiteli-ot-balgarski-utchilishta-zad-granitsa-v-6-darzhavi-se-sabraha-vav-vtu.html?fbclid=IwAR39rn9NFo6Ycs8nxz6o26t-Or0jTn3Xe73g6NMr8l4celT10NqsbEgaOA8 
 3. 22.04.2019 г. Среща на Снежина Мечева – говорител на АБУЧ с изпълнителния директор на сдружение „Избери България” г-жа Екатерина Генова. Уточняване на детайлите по сключване на договор за взаимно сътрудничество.
 4. Интервю с г-жа Боянка Иванова – директор на БУ „Джон Атанасов” в Чикаго по повод предстоящата изложба на АБУЧ „Азбуката това сме ние” и Конференцията на АБУЧ, която тази година ще се проведе за първи път в Пловдив от 28 дo 28 юли 2019 г.:

 1. След конференцията в Малага, Испания, 02.03.2019 г., на заседание на УС беше решено, че е полезно в Испания да се направят  събирания на учители от БНУ  по области. Първото събиране за областите Кастиля и Леон, Ла Риоха, Наварра (Североизточна Испания) бе на 1 юни 2019 г. 
 2. На 1 юни 2019 г. в гр.Сеговия,Кралство Испания,  Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) със зам.-председател г-жа Петя Цанева  и Асоциация „Родина” – Сеговия с председател Веселина Маринова организираха Първото училище за учители под надслов „Най-доброто за децата на България”. https://www.eurochicago.com/2019/07/segovia/
 3. Съпътстващи мероприятия на Конференцията на АБУЧ в Пловдив – инициатива на радио „Татковина”: https://www.eurochicago.com/2019/07/bg-plovdiv/
 4. 13.07.2019 г. Среща на Снежина Мечева – говорител на АБУЧ с директора на Фондация „Д. Бербатов”и уговаряне на присъствието на г-н Димитър Бербатов на Конференцията на АБУЧ в Пловдив.
 5. 15. 07.2019 г. Д-р Боян Кулов – Почетен член на АБУЧ присъства по покана на кабинета на вицепрезидент г-жа Илияна Йотова на   Международния летен семинар по български език и култура във Велико Търново.
 6. 23.07.2019 г. Представители на УС на АБУЧ се срещнаха с министъра на образованието г-н Вълчев и директора на дирекцията ОБГУМ г-жа Наталия Михалевска , за да обсъдят проекта на Заповедта за размера на средствата на БНУ за 2019-2020 г. След тази среща се проведе и друга с директора на Правния отдел на МОН – г-н Любомир Йосифов и проведоха юридическа консултация.
 7. 24.07.2019 г. – 10.30 ч.  По идея на министъра на образованието – г-н Вълчев, бе направена среща на УС на АБУЧ с премиера г-н Бойко Борисов. Присъстваха  г-н Красимир Вълчев и министърът на външните работи – г-жа Екатерина Захариева. Г-н Борисов бе запознат с дейността на АБУЧ. Обсъдени бяха следващи стъпки за превръщане на дейността за съхранение на родния език и култура в чужбина в национален приоритет. Българското правителство ще засили активните си действия в двустранните отношения, за издигане на по-висок етап значението на българския език в образователните системи на другите държави. Г-н Борисов организира пресконференция  за медиите, която да запознае обществеността с постиженията до момента на образованието зад граница и бъдещите насоки за повишаване на неговата ефективност. https://www.eurochicago.com/2019/07/us-abuch/
 8. 24.07.2019 г. – 14.00 ч. Среща на Управителния съвет на АБУЧ с министъра на външните работи – г-жа Екатерина Захариева в МВнР и обсъждане на по-нататъшното взаимодействие на БНУ с дипломатическите мисии на България в чужбина.
 9. 25.07.2019 г. Среща на Етичната комисия на АБУЧ със зам.-министъра на образованието – г-жа Деница Сачева и г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекцие ОБГУМ в МОН. Обсъдени бяха сигналите, постъпили в Етичната комисия на АБУЧ през годината.
 10. 25.07.2019г. Еднодневен обучителен семинар в БАЧКОВСКИЯ МАНАСТИР „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“, организиран от центъра за образователни инициативи „Двери“, отец Сийон – игумен на манастира и с благословението на Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний на тема:„Християнските празници и добродетели в училище“, д-р Полина Спирова и д-р Златина Каравълчева.
 11. 26.07.2019 г. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АБУЧ  в гр. Пловдив, хотел „Тримонцуим”.
 12. 27 – 28.07.2019 г. ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АБУЧ в съорганизаторство с ПУ „П. Хилендарски” и МОН в присъствието на вицепрезидент Илияна Йотова, министъра на образованието – г-н Красимир Вълчев, зам.-министъра на образованието – г-жа Деница Сачева, г-н Димитър Бербатов – основател на Фондация „Д. Бербатов” и на инициативата „Успелите деца на България”. Присъстваха и екс предсеателят на Нар. събрание и евродепутат – г-н Георги Пирински, нар. Представител – журналистът Тома Томов, посланикът на България в Полша, г-н Емил Ялнъзов, екс зам.-министърът на външните работи и посланик в Лондон – г-н Л. Кючуков и др. Във втората част на Конференцията се присъедини и премиерът г-н Бойко Борисов, който обяви, че за следващата учебна година за българските училища в чужбина ще бъдат отпуснати 2 000 000 лв.  Той отговори на въпроси, поставени от българските учители зад граница, които очакват разрешение. Бе обещано съдействие.

https://www.eurochicago.com/2019/07/12-abuch/

http://bgpolitika.com/index.php/2015-07-30-18-44-12/6226-2019-07-28-16-44-36?fbclid=IwAR0CtBNb7Id92vRh2rLYf4pQeY1CFf7vK6yA1juyIxvtlJ0QUvlfzu9WcKE

https://nova.bg/news/view/2019/07/27/258175/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8/

https://www.glaspress.rs/съхранението-на-българския-език-да-се/

https://clubz.bg/node/85973?fbclid=IwAR3m2g2D97vI017aecOzSOsAFN7KE3rbFQr2PPFx7WiDG68TFTal1_Z2f_o

ДЕЙНОСТ НА УЧИЛИЩАТА

 1. Първи учебен ден на българското училище „Родна реч” в гр. Осло, Норвегия: http://www.eurochicago.com/2018/09/parvi-den/ ;

 1. Първи учебен ден на българското училище “Св.св. Кирил и Методий” във Виена: http://www.bulgaren.org/2018/09/15/%D1%81-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%B3/

 1. Първи учебен ден в БУ „Иван Станчов” към Посолството в Лондон:В гимназията: http://www.eurochicago.com/2018/09/15-london/ ; В предучилищна група „Азбукарче”:   https://www.schoolbgembassy.org.uk/single-post/2018/09/18/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5

           В 1 клас: http://www.eurochicago.com/2018/09/bu-london-2/

 1. Посещение на Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний в Женева и среща с представители на БУ „Стамен Григоров” към Постоянното представителство на България в Женева, Швейцария:  http://inlife.bg/килийно-училище-в-женева-ни-учи-на-бъл/; http://www.eurochicago.com/2018/09/antonii/

 1. Начало на новата учебна година и в БУ " Джон Атанасов" в Чикаго:http://www.eurochicago.com/2018/09/nachalo-bu/

 1. На 13 октомври 2018 г. за втори път в БУ „Иван Станчов” към Посолството в Лондон гостува националният омбудсман на Република България, г-жа Мая Манолова.www.eurochicago.com/2018/10/manolova-london/

 1. 31.10.2018 г. Хелоуин по български в Мадрид: https://www.eurochicago.com/2018/11/bg-madrid/

 1. ОКТОМВРИ 2018: Учениците от БУ „Пейо Яворов“ в гр. Брюксел, Кралство Белгия получиха подарък- пластика на кан Тервел: http://www.bguchilishtebru.be/2018/10/18/3256/

 1. 9.11.2018 г. Среща на директора на Департамента за езиково обучение към СУ „Кл. Охридски” – г-жа Зара Халачева, с колектива на БУ „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Виена, Австрия. Обсъждане на проблемите за преподаване на българския език като чужд за ученици в началното училище (1-4 клас) и въвеждането в Европа на изпита за сертификат на ДЕО за владеене на ниво по български език по Европейската езикова рамка.

 1.  НОЕМВРИ 2018:Участие на децата от БУ „Пейо Яворов“ в ЕП с техни картини на изложбата „Нашите будители“: http://www.bguchilishtebru.be/2018/11/09/za-izlozhbata-nashite-buditeli/;https://www.eurochicago.com/2018/11/sabitia-bruk/

 1. На 18 ноември 2018 г. по покана на Първо българско неделно училище„ Св. Иван Рилски“ към асоциация „ «Балкан» и със съдействието на Българското посолство в гр. Мадрид, Кралство Испания, гостуваха артисти от «Арт център Aрлекин» в гр. Варна.: https://www.eurochicago.com/2018/11/arlekin/

 1.  Среща на учениците от БУ „Иван Станчов“ с представители на Националния музей „Васил Левски“ в Карлово: https://www.eurochicago.com/2018/12/nm-levski-london/

 1. Тържествен концерт по случай 10-годишния юбилей на БУ”Звънче” в графство Съри, Великобритания: https://www.eurochicago.com/2018/12/bu-zvanche/

 1. Коледни тържества на българските училища в чужбина: Коледното тържество на децата от Българското училище „Св.св. Кирил иМетодий” в Лос Анджелис: https://www.eurochicago.com/2018/12/koleda-la/; Българското училище „Св.св. Кирил иМетодий” в Хага, Холандия: https://www.eurochicago.com/2018/12/koleda-haga/; Коледни тържества в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон, Великобритания: https://www.eurochicago.com/2018/12/bu-stanchov/

 1. 24.01.2019 г. Посещение на делегация от директори на български училища  и градини, водени от г-жа Н. Михалевска – директор на дирекция ОБГУМ и г-жа Янка Такева – председател на Синдикта на българските учители в БУ „Иван Станчов” към Посолството в Лондон: https://www.eurochicago.com/2019/01/bu-l/
 2. Проведена практика по програмата „Еразъм +” в БУ „Св.св. Кирил и Методий” във Виена. http://www.bulgaren.org/2019/02/25/%D0%B2-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0/ ; https://www.eurochicago.com/2019/02/viena-bg-i/
 3. 1.04.2019 г. Традиционна среща на делегация от Първа английска гимназия в София с учениците от гимназиалния курс на БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон и отбелязване на Патронния празник на училището по случай 90-годишния юбилей на посланик Иван Станчов: https://www.eurochicago.com/2019/04/stanchov-90/
 4. 2-6.04.2019 г. Ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски” в гр. Дупница, посетиха Испания:  https://www.eurochicago.com/2019/04/sreshta-bg/
 5. 28.04.2019 г. Великденска трапеза, организирана от Асоциация „Родина” – Сеговия и Асоциация „Балкан” в Мадрид.
 6. Линкове от тържествата по случай 24 май в български училища в чужбина:

 - В Хага – Холандия: .https://www.eurochicago.com/2019/05/24-may-haga/

 - В Москва – Русия (45-годишен  юбилей): https://www.eurochicago.com/2019/05/bg-moskva/

 - В Оксфорд – Великобритания: https://www.eurochicago.com/2019/05/24-may-oks/

- Празници в БУ „Св.св. Кирил и Методий”- Виена:

        Празник на Буквите: https://www.eurochicago.com/2019/05/praznik-viena/

        Празнуване на 24 май: https://www.eurochicago.com/2019/05/24-may-viena/

 1. 25.05.2019 г. Първи абитуриентски бал на БУ „Иван Станчов“ към Посолството на България, Лондон: https://www.eurochicago.com/2019/05/bal-london/  
 2.  Юни 2019 г. Петгодишен юбилей на БУ „П. Хилендарски” в гр. Париж, Франция:  https://www.eurochicago.com/2019/07/5-godini-paisii/
 3. Последен учебен ден в БУ „Иван Стачнов” към Посолството в Лондон: https://www.eurochicago.com/2019/07/posledni-dni/
 4. Училище “Кирил и Методий” в Париж влезе в пет български музея тази учебна година. Къща-музей “Димитър Димов” и къща-музей “Никола Вапцаров” София, както и къща-музей “Гео Милев” и Историческият музей в Стара Загора, влезнаха виртуално в класните стаи на училището ни. А Дом-паметник “Йордан Йовков” Добрич влезе и в час в дистанционното ни обучение по българска литература на шестокласниците ни - ученици от няколко европейски държави.

МЕДИЙНИ ИЗЯВИ

 1. Интервю с д-р Ирина Владикова по БНР „Хоризонт” с включване на г-жа Михалевска – за резултатите от Конференцията на АБУЧ на 26 юли 2018 г. : http://bnr.bg/post/101002927/nov-nachin-na-finansirane-na-uchilishtata-zad-granica-se-ochakva-da-stimulira-tezi-koito-rabotat-poveche
 2. Интервю с Райна Манджукова по БГНЕС:http://www.bgnes.com/bylgariia/obshchestvo/4600260/
 3. За срещата на УС на АБУЧ с г-н Петър Харалампиев- председател на ДАБЧ: http://www.aba.government.bg/?show=38&nid=1984
 4. За награждаването на децата от българските училища в чужбина, участвали в конкурсите на ДАБЧ: http://www.aba.government.bg/?show=38&nid=1985
 5. Статия от в. „Труд” – интервю с вицепрезидент Илияна Йотова, за срещата с УС на АБУЧ и за Българския културен институт: https://trud.bg/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81/
 6. Статия във в. „Монитор” за новото ПМС90: https://www.monitor.bg/bg/a/view/2000-lv-otgore-za-nedelno-uchilishte-zad-granica-sys-100-deca-140672
 7. Интервю в БГНЕС с г-н Петър Харалампиев – председател на ДАБЧ: http://www.bgnes.com/bylgariia/obshchestvo/4601472/
 8. Интервю със Снежина Мечева, говорител на АБУЧ, взето на 26.07.2018 г. на Конференцията на АБУЧ в Парламента и излъчено на 16.08.2018 г. в програмата „12+3” на БНР „Хоризонт”.
 9.  В интервю с българския евродепутат,  г-н Светослав Малинов, дадено по БНР „Хоризонт” в рубриката „Неделя 150” на 30.09.2018 г. – признание  за изключителната роля на АБУЧ и петицията ни в Европарламента.  На линкa - цялото интервю,пасажът за АБУЧ е към 11-тата минута: https://drive.google.com/file/d/1lMlBctH1uFXjXO0pXXpnFO3KCtzcdIhL/view?usp=sharing
 10. Интервю по БНТ с г-н Светослав Малинов, евродепутат, който помогна изключително много ПЕТИЦИЯТА НА АБУЧ в Европарламента да убеди и пробие в Срасбург така, че процесът на признаване на т.нар. „малки езици” да става необратим и да се постигне изравняване на привилегиите и на българския език с привилегиите на другите езици като английски, френски, немски, испански и т.н. По-нататък в това интервю можете да научите повече за новата инициатива на г-н Малинов - „Дигитално междучасие”. Радостно е да видим в същото интервю и директора на 51-во СУ „Елисавета Багряна”в София, г-н Асен Александров. Това училище и АБУЧ бяха номинирани и наградени тази година от Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието – ИнтерАула с първите награди за „Образователно лидерство”. 51- во СУ „Елисавета Багряна” спечели в категорията „Технологично опосредствано лидерство”, а АБУЧ в категорията „Лидерство за устойчиво организационно развитие”: https://www.bnt.bg/bg/a/digitalno-mezhduchasie-14122018
 11. На този линк – филм от поредицата на БНТ „България от край до край”, в което има обект за Българското училище „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Виена, Австрия: https://www.bnt.bg/bg/a/blgariya-ot-kray-do-kray-8-sezon-pazi-li-se-blgarskoto-v-chuzhdite-zemi
 12. Премиера на книгата "Хоро над Тирол", в която са събрани творби на автори, живеещи и творящи в чужбина. Събитието се състоя в София на 25 май 2019 г. Съставител на сборника е г-жа Марияна Христова – редактор на информационния сайт Еврочикаго: https://www.eurochicago.com/2019/05/noro-premiera/
 13. Един филм за българските евреи с обект от българското училище в Тел Авив “Патриарх Кирил” и неговия директор , г-жа Рина Бакалова: https://bnt1.bnt.bg/bg/a/zashcho-dobroto-e-izbralo-tochno-nas-za-negovi-paziteli?fbclid=IwAR2Z6MqmIFUoDJYjEUKkjPjYeFaUpuNrmSmU0thOpfYy5WEQri0yQAxzZU0 
 14. На сайта на ДАБЧ “Родина”: http://www.rodinabg.net/?action=news&id=5834- събитие в Лондон на 19 май 2019 г.
  http://www.rodinabg.net/?action=news&id=5845- разказ от Здравка Момчева – преподавател от БУ „Иван Станчов” към Посолството в Лондон, Великобритания.

Първи абитуриенстки бал: http://www.rodinabg.net/?action=news&id=5859
24 май в БУ „И. Станчова” http://www.rodinabg.net/?action=news&id=5855

 1. Поредицата на БНТ 1 – „България от край до край”:

      -      За Рим: Първа серия\; https://www.bnt.bg/bg/a/italiansko-ptuvane-s-blgarska-dusha-16062019?fbclid=IwAR2btA1EhlCftuu7EsQvVaikipAi70nU9020jf93XVGHbE9wOBvwo-De-oY;

Втора серия:https://bnt1.bnt.bg/bg/a/otnovo-shche-sreshchnem-blagoslovenoto-blgarsko-srtse-v-italiya30062019?fbclid=IwAR2NvcRT3ic9TxmP9Bhye89YSYqPLvD75CzfzBVEKZGuYy7dRoywkeAAi0Q

       

16.9.07.2019 г.  по радио „Хоризонт” от 10.30 до 11.00 ч. българско време :

Интервю с д-р Ирина Владикова по повод повишаване на средствата за образование за българските училища в  чужбина за учебната 2019-2020г.

17. 24.07.2019 г. Пресконференция в Министерския съвет по идея на премиера г-н Б. Борисов за запознаване на обществеността с постиженията в дейността образование по роден език и култура в чужбина и бъдещите насоки за подкрепата й.

ЗАСЕДАНИЯ НА УС ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ЮЛИ 2018 – ЮЛИ 2019

28.07.2018 протокол № 81

23.09.2018 протокол № 82 – заседание в Пловдив

11.11.2018 протокол № 83

09.12.2018 протокол № 84

13.01.2019 протокол № 85

17.02.2019 протокол № 86

07.04.2019 протокол № 87

09.06.2019 протокол № 88

30.06.2019 електр.гласуване адвокат протокол № 89

22.07.2019 протокол No90

Общо събрание 26.07.2019

Изпратени официални писма от АБУЧ 2018 – 2019

 1. Писмо до г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Р България, с предложение на АБУЧ за удостояване на Българското училище за роден език в Будапеща, Република Унгария, с държавна награда.
 2. Писмо до проф.д-р Запрян Козлуджов, ректор на ПУ „П.Хилендарски“, с благодарност за гостоприемството на ПУ „П.Хилендарски“ и професионалната подкрепа на преподавателите в него.
 3. Писмо до проф.д-р Любен Тотев, председател на УС на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, за оказване на подкрепата на Българската държава, за да стане възможен  приемът на ученици от съботно-неделните образователни звена зад граница  по силата на  Закона за висшето образование и ПМС № 90 от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина.
 4. Писмо до г-жа Е.Захариева, министър на външните работи на РБългария, от АБУЧ с благодарност към МВнР и ъкм г-жа Даниела Сиракова, втори секретар в посолството на България в САЩ, за персоналния й принос за включването на българския език в програмата на САЩ “Сертификат за двуезичност” в щатите Мериленд, Вирджиния, Северна Каролина, както и във федералния окръг Колумбия (столицата Вашингтон).
 5. Мотивирано предложение до ДАБЧ с преложение г-жа Светла Кьосева да бъде удостоена с отличието „Българка на годината – 2018“ на името на св. Злата Мъгленска на Държавната  агенция за българите в чужбина към Министерския съвет на Република България.
 6. Писмо до Държавен вестник относно обнародване на покана за Общо събрание на АБУЧ.
 7. Писмо до Екатерина Генова, изпълнителен директор на сдружение „Избери Бъбгария”, с предложение за сътрудничество между сдружението „Избери България”  и Асоциацията на българските училища в чужбина.
 8. Писмо до г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ – МОН относно проблем в българското училище към Посолството в Кувейт.
 9. Писмо до зам.-министър на образованието и науката Таня Михайлова с  номинираните от АБУЧ учители, уч.ръководители и директори на български училища в чужбина,  за удостояването им с почетното отличие на „Неофит Рилски” за 2019 година по повод 24 май.
 10. Писмо до г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ – МОН относно новите реквизити за издаване на удостоверения за проведено обучение в неделните училища.
 11. Писмо до Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, относно оповестяване на проекта за Заповед за определяне на средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 год.
 12. Поздравителни адреси, благодарствени писма и покани.

X. Получени официални писма в АБУЧ 2018 – 2019

 1. 17.09.2018 – Писмо от Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, относно провеждане на работна среща по проблеми на социалното осигуряване на учители, осъществявали образователна дейност в чужбина
 2. 23.09.2018 – Жалба на Галина Джап, БУ „Св.св.Кирил и Методий“ в гр. Уотфорд, Великобритания, по проблеми, свързани с одобряване и финансиране на проекти по програмата РЕК, както и с роенето на БНУЧ.
 3. 22.11.2018 - Писмо от г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ – МОН до И.Владикова относно приема на ученици от чужбина в български училища след завършен 7.клас.
 4. 23.12.2018 – Две писма от проф. д-р Светозара Халачева - директор на Департамента за езиково обучение -ИЧС към Софийския университет "Св. Климент Охридски", на български език и в превод на английски език, относно  провеждането на дистанционни изпити по български език в българските неделни училища в чужбина.
 5. 04.01.2019 – Писмо от дирекция „Висше образование“ в МОН относно прием в български държавни висши училища на българи, живеещи извън България.
 6. 04.01.2019 – Регламент на фестивала „Арлекин“, Варна.
 7. Д4.01.2019 – Покана от Държавна агенция за българите в чужбина към Министерския съвет на Република България за номинация за годишното отличие „Българка на годината - 2018”.
 8. 07.01.2019 – Покана от Асоциация ‘”Малага-България - 2010’’и ПБНУ ’’РОДИНА’’ на Юбилейно пето издание на  Българските  дни в Малага-2019.
 9. 15.01.2019 - Писмо от г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ – МОН относно електронни обучителни продукти („Стъпка по стъпка“) за обучението по български език като втори в българските неделни училища в чужбина.
 10. 20.01.2019 - Писмо от г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ – МОН за регламента за провеждане на онлайн изпитите по български език.
 11. 04.02.2019 - Писмо от г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ – МОН относно провеждането на конференция на тема „Българските неделни училища в Испания - актуални проблеми“.
 12. 05.02.2019 - Писмо от Деница Сачева, зам.министър на МОН, относно организиране на изложба от рисунки на ученици от българските неделни училища в чужбина.
 1. 04.04.2019 - Писмо от г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ – МОН относно предложение за оценители на съдържанието на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина.
 2. 17.04.2019 - Писмо от г-жа Таня Михайлова, зам.министър на МОН, за предложения от страна на АБУЧ на учители, уч.ръководители и директори на български училища в чужбина за удостояване по повод честването на 24 май с почетното отличие на „Неофит Рилски” за 2019 година.
 3. 15.05.2019 - Писмо от г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ – МОН до И.Владикова относно провеждане на обучение с учители по български език и литература от българските неделни училища в чужбина.
 4. 21.05.2019 - Писмо от г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ – МОН, относно кандидатстудентска кампания за приемане на българи, живеещи извън Рпублика България, за обучение в български държавни висши училища през учебната 2019 / 2020 година.
 5. 22.05.2019 - Писмо от г-жа Наталия Михалевска, директор дирекция ОБГУМ – МОН, със списък на учители, уч.ръководители и директори на български училища в чужбина, удостоени с почетното отличие на „Неофит Рилски” за 2019 година.
 6. Поздравителни адреси, благодарствени писма и покани.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АБУЧ

Юли 2019 г.