Политика за защита на личните данни


I. ВъведениеABGSCHOOL.org зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.


Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт на адрес www.ABGSCHOOL.org, във връзка със стоките и услугите, предоставяни от ABGSCHOOL.org, включително предоставяни чрез и достъпни на уеб сайта.


Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на уеб сайта, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на уебсайта, определя правилата, които ABGSCHOOL.org ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.


Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: ....................


Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия.


II. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данниABGSCHOOL.org е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК .............., което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. ABGSCHOOL.org е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:
Адрес на управление: ...............................
телефони: ...............................
e-mail: ...............................


ABGSCHOOL.org не определя Длъжностно лице по защита на личните данни.


III. Категории лични данни, обработвани от ABGSCHOOL.org.


 • ABGSCHOOL.org може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

  • Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес и други);
  • Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
  • Финансова информация (банкова сметка и други);
  • Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;
  • Данни от профил в уеб сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, и др.);
  • Данни за сключване на договори за продажба с физически или юридически лица (като имена, ЕГН, ЕИН и др.).

 • ABGSCHOOL.org може да обработва данни, изготвени и генерирани от ABGSCHOOL.org в процеса на предоставяне на услугите:

  • данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
  • данни за предпочитаните от Вас страници
  • Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);
  • Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;
    
 • С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, ABGSCHOOL.org има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

 • ABGSCHOOL.org има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

 • Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

IV. Цели и правни основания за обработване на лични данни

 • Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.
  ABGSCHOOL.org обработва данните Ви за следните цели:

  • Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.
  • Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;
  • Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт;
  • Техническо съдействие за създаване на акаунт и/или възстановяване на забравена парола за достъп до уеб сайта;
  • Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;
  • Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване; управление на плащанията.

 • В изпълнение на свои законови задължения, ABGSCHOOL.org обработва данните Ви за следните цели:

  • Издаване на фактури;
  • За извършване на данъчно–осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
  • Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
  • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
  • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

 • ABGSCHOOL.org обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
  • Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;
  • Директен маркетинг на продукти и услуги;
  • Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании.

 • Обработване за целите на легитимните интереси на ABGSCHOOL.org.
  • Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, измерване ефективността на рекламните ни кампании;
  • Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;
  • Гарантиране качество на обслужване на клиентите

V. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

 • Лица, които по възлагане на ABGSCHOOL.org да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – напр. счетоводители, маркетингови агенции др.;
 • Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

VI. Срок на съхранение на личните данни

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 • Лични данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между ABGSCHOOL.org и Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните.;
 • Лични данни, обработвани с цел издаване на счетоводни и финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол – съгласно приложимото законодателство.
 • Лични данни, обработвани с цел управление на профила в уеб сайта 24 месеца от датата на последното влизане в профила, до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил.
 • Личните данни, обработвани с цел директен маркетингдо изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.
   

VII. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме Ваши лични данни, като:

 • използвате формуляра „Управление на лични данни“ на сайта, намиращ се тук;
 • изпратите искане по електронен път на имейл: .................... или
 • изпратите заявление на адреса на ABGSCHOOL.org, посочен по-горе.

Имате право да поискате от ABGSCHOOL.org:

 • копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
 • да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
 • да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.
 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до ABGSCHOOL.org, при обработване основаващо се на дадено съгласие;
 • да възразите срещу обработването на личните си данни;
 • да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

 • Право на жалба до надзорния орган
   www.cpdp.bg).
   В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от ABGSCHOOL.org, можете да го направите на посочените ни данни за контакт.
  • Автоматизирана обработка и профилиране
   Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин. Вижте повече в Политиката за използване на "Бисквитки".
  • Може ли да откажете предоставянето на лични данни на ABGSCHOOL.org и какви са последиците от това?
   За да сключим договор с Вас и/или за да предоставим заявените продукти и да доставим поръчаните стоки в съответствие със законовите или договорни задължения, ABGSCHOOL.org се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията.
   Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.
   За да извършите покупка от нашия Сайт и за да ви доставим поръчаните от вас стоки или услуги, Вие трябва да имате създаден профил в Сайта. По време на процеса на създаване на профил, ABGSCHOOL.org се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт, данни за плащане. Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки или услуги.

  VIII. Как защитаваме данните Ви

  ABGSCHOOL.org прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

  Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:
  - ABGSCHOOL.org е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
  - достъпът на служителите на ABGSCHOOL.org до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на ABGSCHOOL.org е ограничен, в зависимост от задълженията им;
  - ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти
  - С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
  Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.


  IX. Връзка към други сайтове

  Понякога Сайтът може да съдържа връзки/препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме тези сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. ABGSCHOOL.org не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом ABGSCHOOL.org получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, ABGSCHOOL.org ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.


  X. Политика за употреба на „Бисквитки“

  Може да се запознаете с нашата Политика за употреба на "бисквитки"тук.


  XI. Лични данни за деца

  Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.


  XII. Изменения на Политиката за поверителност

  Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.