За АБУЧ

Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) е доброволно, независимо, неправителствено и неполитическо сдружение със седалище в София, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Асоциацията подпомага дейността на българските училища и образователни центрове извън България и популяризира българския език и култура.

Основни цели на Асоциацията:

 • Популязиране на българския език и култура в чужбина.
 • Обединяване на българските училища по света.
 • Популяризиране на дейността на българските образователни и културни центрове.
 • Отстояване правата на училищата пред българската държава.
 • Промяна на българското законодателство за официално признаване на училищата в чужбина.
 • Взаимопомощ между училищата и обмяна на опит.
 • Финансова и материална подкрепа от страна на българската държава.
 • Изработване на специализирани програми и методики за обучение по български език в чужбина.

Приветстваме всички български образователни и културни центрове по света. Отправяме най-сърдечна покана към Вас за присъединияване към Асоциацията. Тук можете да получите повече информация за структурата на Асоциацията и условията за членуване в нея.

Филм за историята и успехите на АБУЧ

Статия за АБУЧ, публикувана във в. "България сега"

Част 1 Част 2 Част 3 Част 4

 


 

АБУЧ е учредена съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел в България. Дейността на АБУЧ е съобразена с българското законодателство. Седалището на АБУЧ е в София, ул. "Аксаков" № 13, в сградата на Националния студентски дом.

Върховният управителен орган е Управителният съвет, който се състои от 9 члена.

Членове на Управителния съвет на Асоциацията:

 • Председател: д-р Ирина Ботева-Владикова
 • Говорител: Снежина Мечева
 • Петя Димитрова-Цанева
 • Боянка Иванова
 • д-р Адриана Любенова
 • Филка Ананиева
 • Живка Костова
 • Евелина Аврамова
 • Ирина Кушлева

Устав на Асоциацията
Извлечение от учредителния протокол на АБУЧ
Етичен кодекс на Асоциацията

Членове на комисията по етика:

 • Председател: Живка Костова
 • Д-р Ирина Ботева-Владикова
 • Евелина Аврамова
 • Нели Хаджийска
 • Венета Ненкова
 • Даниела Събева
 • Григор Григоров

Съгласно устава, в Aсоциацията могат да членуват както физически, така и юридически лица.

Процедурата за приемане на физически и юридически лица за членове на АБУЧ е следната:
I. Документите за членство се подават в Асоциацията
II. На свое заседание Управителният съвет на АБУЧ разглежда кандидатурата за членство и взема решение относно приемането на физическото / юридическото лице в Асоциацията
III. Управителният съвет на АБУЧ уведомява с писмо новоприетите членове

Необходимите документи от физическите лица за членство в АБУЧ са следните:

 1. 1. Mолба за членство до Управителния съвет на АБУЧ
  Формуляр на молба за членство на физически лица
  2. Две препоръки от членове на АБУЧ

Необходимите документи от юридическите лица за членство в АБУЧ са следните:

 1. 1. Mолба за членство до Управителния съвет на АБУЧ
  Формуляр на молба за членство на юридически лица
  2. Протокол от събрание, на което са взети следните две решения:
  2.1. Решение относно членство на учебното заведение в АБУЧ
  2.2. Определяне на представител от учебното заведение в АБУЧ
  3. В случай че учебното заведение е официално регистрирано по местно законодателство, следва да се приложи копие от оригинала на документа, удостоверяващ регистрацията на учебното заведение по местното законодателство
  4. В случай че учебното заведение е регистрирано по местно законодателство, следва да се приложи превод на оригинала на документа, удостоверяващ регистрацията на учебното заведение по местното законодателство
  5. Информация относно основаването, както и учебната, извънкласната и извънучилищната дейност на учебното заведение
  6. Две препоръки от членове на АБУЧ

   

Всички документи е необходимо да съдържат следните реквизити: печат, подпис, място и дата на издаване на документа.
Всички документи е необходимо да са преведени на български език. Нотариална заверка на преводите не се изисква.
I. Документите се изпращат на електронен носител на следните имейл адреси:

bmi_me@yahoo.com  -  Боянка Иванова

alubenova@yahoo.com  -  Адриана Любенова

 

Покана за присъединяване към АБУЧ

 

 Парични дарения, извършени на името на АБУЧ, са освободени от данъци във всички държави от Европейския съюз.

 

 Работни комисии на АБУЧ. Комисите са предназанчени за постигане на по-ефективна работа на членовете на Асоциацията в областите от основна значимост на българските училища в чужбина.