Нови членове

Процедурата за приемане на физически и юридически лица за членове на АБУЧ е следната:
I. Документите за членство се подават в Асоциацията
II. На свое заседание Управителният съвет на АБУЧ разглежда кандидатурата за членство и взема решение относно приемането на физическото / юридическото лице в Асоциацията
III. Управителният съвет на АБУЧ уведомява с писмо новоприетите членове

Необходимите документи от физическите лица за членство в АБУЧ са следните:

 1. 1. Mолба за членство до Управителния съвет на АБУЧ
  Формуляр на молба за членство на физически лица
  2. Две препоръки от членове на АБУЧ

Необходимите документи от юридическите лица за членство в АБУЧ са следните:

 1. 1. Mолба за членство до Управителния съвет на АБУЧ
  Формуляр на молба за членство на юридически лица
  2. Протокол от събрание, на което са взети следните две решения:
  2.1. Решение относно членство на учебното заведение в АБУЧ
  2.2. Определяне на представител от учебното заведение в АБУЧ
  3. В случай че учебното заведение е официално регистрирано по местно законодателство, следва да се приложи копие от оригинала на документа, удостоверяващ регистрацията на учебното заведение по местното законодателство
  4. В случай че учебното заведение е регистрирано по местно законодателство, следва да се приложи превод на оригинала на документа, удостоверяващ регистрацията на учебното заведение по местното законодателство
  5. Информация относно основаването, както и учебната, извънкласната и извънучилищната дейност на учебното заведение
  6. Две препоръки от членове на АБУЧ

   

Всички документи е необходимо да съдържат следните реквизити: печат, подпис, място и дата на издаване на документа.
Всички документи е необходимо да са преведени на български език. Нотариална заверка на преводите не се изисква.

I. Документите се изпращат на електронен носител на следните имейл адреси:
 

bmi_me@yahoo.com  -  Боянка Иванова

alubenova@yahoo.com  -  Адриана Любенова

 

Покана за присъединяване към АБУЧ

 

 Парични дарения, извършени на името на АБУЧ, са освободени от данъци във всички държави от Европейския съюз.

 

 Работни комисии на АБУЧ. Комисите са предназанчени за постигане на по-ефективна работа на членовете на Асоциацията в областите от основна значимост на българските училища в чужбина.