Мисия

Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) е доброволно, независимо, неправителствено и неполитическо сдружение със седалище в София, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Асоциацията подпомага дейността на българските училища и образователни центрове извън България и популяризира българския език и култура.

Основни цели на Асоциацията:

  • Популязиране на българския език и култура в чужбина.
  • Обединяване на българските училища по света.
  • Популяризиране на дейността на българските образователни и културни центрове.
  • Отстояване правата на училищата пред българската държава.
  • Промяна на българското законодателство за официално признаване на училищата в чужбина.
  • Взаимопомощ между училищата и обмяна на опит.
  • Финансова и материална подкрепа от страна на българската държава.
  • Изработване на специализирани програми и методики за обучение по български език в чужбина.