Българско школо "Васил Левски"


- Първият звънец в Българско школо "Васил Левски" удари на 18 Януари 2009г, като в началото започнахме с 20 деца, а днес в нашeто  училище се обучават повече от  450 българчета.

- Българско школо "Васил Левски" е вписано в "Списък на българските неделни училища в чужбина", утвърден със Заповед на министъра на образованието и науката . За учебната 2018/19 година е вписано под номер 16 в регистъра на неделните училища.

- Училището е лицензирано и отличено от МОН, като едно от най-добрите български училища в чужбина.

- Работим по програми и учебници одобрени и препоръчани от МОН.

- Училището се подпомага и регулира от МОН чрез новото ПМС 90 от 29 май 2018г.