БУ „Васил Левски” във Франкфурт на Майн, Германия


Обучението се провежда по адаптирани учебени програми на Министерството на образованието и науката на Република България. Учениците, придобили удостоверение, които продължават обучението си в училища в Република България, не полагат приравнителни изпити по български език и литература, по история и по география на България.