Международна конференция „Българските училища в чужбина - традиция, практика, иновация“

 

Асоциацията на българските училища в чужбина и Пловдивският университет “Паисий Хилендарски” организират на 25-26 октомври 2020 г. Международна научно-практическа конференция на тема „Българските училища в чужбина - традиция, практика, иновация“, за обмяна на идеи и добри практики, свързани с разработването и внедряването на училищни политики, за повишаване и насърчаване интереса у учениците. Участието в работата на конференцията е само за членове на АБУЧ.

 

Условия за участие, изисквания:

 

 

Участието  в работата на конференцията е само за членове на АБУЧ

Форма за участие

За участие в конференцията е  необходимо да се попълни регистрационна форма (приложение №1) и да се изпрати на адресите на членовете на  Организационния екип на конференцията.  

Участието в конференцията  може да е:

 • Без доклад.  

За участие в конференцията без доклад се допускат участници от училища, които да  представят опит от проведените обучения  чрез презентация, видеофилм и пр. Материалите се изпращат на организационния комитет не по-късно от 14 дни преди провеждането на конференцията.

 • С доклад (научен или споделяне на практически опит):

За участие в конференцията с доклад е необходимо да се подготви и представи на организационни комитет:

 • резюме на доклада  
 • текст на доклада

Докладите трябва да са оригинални и да не са представяни на други форуми или публикувани в други издания.

След разглеждането на резюметата от организационния комитет,  авторите ще бъдат уведомени относно възможността да участват в конференцията с доклад.

Изисквания към    оформлението на докладите

Докладите да съдържат името на автора/авторите и на институцията, която представляват.

Съдържанието на докладите да кореспондира с конкретно тематично направление в програмата на конференцията (приложение № 2)

Научните доклади да са придружени от резюме, заглавие и ключови думи, които са на български език и на английски език.

Докладите за споделяне на практически опит да са придружени само от резюме на български  език.

Техническите изисквания към  оформлениeто на докладите и резюметата са посочени в приложение № 3.

 

Крайни срокове 

 • Изпращане на заявка за участие

15.09.2020

 • Изпращане на резюме на доклада

15.09.2020

 • Уведомление за приет доклад

20.09.2020

 • Изпращане на доклада

30.09.2020 

 • Провеждане на конференцията

25-26.10.2020

 • Публикуване на докладите  в сборник  и в електронен вариант (ще бъде качен на сайта на АБУЧ)

15.01.2021

Организационен екип:

Проф. дпн Румяна Танкова – зам. ректор  ПУ „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Красимира Чакърова – директор Департамент за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти - ПУ „Паисий Хилендарски“

Д-р Ирина Владикова - председател на АБУЧ

Irina_vladikov@hotmail.com

Д-р Адриана Любенова –  член на УС на АБУЧ alubenova@yahoo.com

Боянка Иванова - член на УС на АБУЧ - bmi_me@yahoo.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                           

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

     

Международна научно-практическа конференция

Българските училища в чужбина - традиция, практика, иновация.

 

Регистрационна форма

Трите имена

 

Длъжност

     

Месторабота

  

Научна степен

 

Адрес за кореспонденция, електронна поща,

телефон

 

Тематично направление

Избора си на тематичното направление отбележете с þ.

Панел 1: Български език и литература

Панел 2: История и география

Панел 3: Извънкласни дейности

Споделяне на опит

 

Заглавие на доклад

 

 

Участие  

Автор на доклад

Слушател

Гост

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

       

Международна научно-практическа конференция

Българските училища в чужбина - традиция, практика, иновация.

Примерна програма

Българско време

 ДАТИ: 25.10.2020

 

Регистрация/включване в платформата

 

Откриване на конференцията

 

Приветствия към гостите

 

Панел 1:

 

Панел 2. 

 

Панел 3.

 

Дискусионен панел:

Приносът на проекта „Заглавие“

 

 

 

 ДАТИ: 26.10.2020

 

Панел 1.

 

Панел 2. 

 

Панел 3.

 

Дискусионен панел/Пленарно заседание:

Обобщаване на резултатите от конференцията “Българските училища в чужбина - традиция, практика, иновация.“

 

Закриване на конференцията

 

Времетраене за изнасяне на доклад 15 минути.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 

       

 

Международна научно-практическа конференция

Българските училища в чужбина - традиция, практика, иновация.

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Обем:

 Между 6 и 10 страници

Софтуер:    

 Статията трябва да бъде предоставена в DOC или DOCX формат, съвместим с Microsoft Office Word 2010

Оформление на страницата

 

 Полета:

горе: 2.5 cm; долу: 2.5 cm; ляво: 2.5 cm; дясно: 2.5 cm

Ориентация: портретно  

Размер: A4

Формат

    

Шрифт: Times New Roman

Стил на шрифт: Обикновен

Размер: 12 pt

Абзац: Двустранно подравняване

Редова разредка: Единична

Разредка: Преди: 6 pt; След: 0

Заглавие, резюме, ключови думи

Заглавието се центрира и се изписва с шрифт Times New Roman размер 14 pt, с удебелени главни букви. Под него се изписват с нормални букви, със същия размер на шрифта, имената на авторите (пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име), а на нов ред - наименованията и адресите на организациите, които представляват. Научни степени, звания и лични адреси не се упоменават.

След два празни реда: резюме (до 100 думи), като се прилагат общите изисквания към текста и наклонен шрифт. На нов ред се излагат ключовите думи, отново с наклонен шрифт.

След един празен ред се изписва заглавието на доклада на английски език с шрифт Times New Roman размер 14 pt, с удебелени главни букви. Под него се изписват имената на авторите на английски език (пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име). След един празен ред: превод на резюмето на английски език, като се прилагат общите изисквания към текста и наклонен шрифт. На нов ред се излагат ключовите думи на английски език, отново с наклонен шрифт.

Основен текст:

Текстът на изложението е след един празен ред от ключовите думи. Отстъп за нов абзац не се допуска.

Подзаглавията в текста се изписват с удебелени букви след интервал от един празен ред, ляво подравнени. Номерират се с арабски цифри. Подзаглавията се изписват с начална голяма буква и следващи малки букви с наклонен шрифт. Номерират се последователно с арабски цифри 1.1; 1.2; 1.3 и т.н.

Таблиците, графиките и фигурите се вграждат в Word файла, независимо от вида на програмата, с която са създадени.

Литература:

 

Цитирането на използваната литература започва след един интервал от основния текст.

Пример за цитирания:

(а) цитиране в текста на доклада

 • Хармър (Harmer, J., 2008) разделя дейностите, които могат да се използват преди слушането в четири категории.
 • Езикът трябва се преподава като „неизменна част от съответната етномаркирана историкокултурна  концептосфера“, защото „езикът учи човека да бъде човек, а езиковото многообразие подтиква човечеството да бъде хуманно“. (Веселинов, Д., 2012).

(б) цитиране в списъка с използвана литература в края на разработката:

 • Harmer, J. (2008) How to Teach Listening. Essex: Pearson Education Limited
 • Веселинов, Д. (2012). Чуждоезиковото обучение – нови изследователски ракурси. Чуждоезиково обучение (1), 7-8

Снимков материал:

До 3 бр., резолюция 360 dpi (ако има снимки на деца е нужна декларация от училището)