Училище "Гергана" - Ню Йорк до дирекция ОБГУМ в МОН

 

Нели Хаджийска, училищен ръководител на Детски хор и училище "Гергана" - Ню Йорк,

до Наталия Михалевска, директор на дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" в МОН,

относно апробиране на тестовете за установяване на езиковите компетентности по български език

на ученици от I до VII клас в българските неделни училища в чужбина

Уважаеми колеги от МОН,

Във връзка със съобщението за участие в апробация на тестове за децата от българските училища зад граница на 15 май 2021 г., имам съображения, които искам да споделя, и 15 конкретни въпроса, на които ще очаквам отговори, за да мога да подготвя учителите на „Гергана“ – Ню Йорк, а също родителите и децата, за тази важна стъпка от развитието на българското образование зад граница.

Опитвам се внимателно да се преценя как тестването от страна на МОН да не отблъсне децата и семействата от българското им образование зад граница. Целта на съботно-неделни училища зад граница е включваща, не точно състезателна и измервателна.

Друг важен проблем, според мен, е как ще стане съизмерването на знанията на деца от различни континенти, живеещи при различни условия, с различно владеене на български език - като първи, втори или трети език, наличие или липса на обучение в България в миналото, всекидневен живот в българска или чуждоезична среда и т.н.

Има и друг проблем. В писмото подчертавате, че чрез резултатите на тестовете ще може да "преценим своите постижения и ще ги съпоставим с тези на други неделни училища". Но как ще стане това, ако едни резултати ще са реални, а други няма да са дело на децата, а на техните родители или учители? Има училищни ръководители, които няма да позволят да се помага на децата, участващи в апробацията след като тестът е включен и въпросите са на екрана. Според тях целта на тестовете няма да е получаване на само отлични резултати. В много училища в чужбина към преписването и подсказването има и непоносимост, отразяваща местната специфика на страните.

Но знам, че ще има и ръководители, които ще позволят на родители и учители да помагат на децата по време на самия тест. Мнозина от нас, преподавателите зад граница, през седмицата са учители в националните училища в страните, дето живеят, и вече имат опит с тестване на деца онлайн. Опитът показва, че тестовете онлайн трябва да се провеждат с включена камера и с квестори (например учители от други български училища), които да наблюдават децата по време на целия тест. Помислено ли е за това?

И така, ето моите въпроси:

ВЪПРОСИ ПО АПРОБАЦИЯТА

1. Какво точно ще се проверява с теста на 15 май 2021 г.: способността да се разбира текст, владеене на българската граматика, знания за литературни произведения?

2. Ще получим ли примерни тестове за всеки клас, които да използваме за подготовка?

3. Как да предразположим родителите да участват децата им в теста? Какво да им кажем за резултатите? Кой ще узнае резултатите - МОН и училищните ръководители или те + родители и ученици?

4. Как ще се обработват резултатите? По класове, по училища или по държави? По присъствено или дистанционно обучение? Анонимно или с имена?

5. Какъв ще е достъпът ни като ръководители на училища зад граница до тези данни?

6. Ще се публикуват ли резултати някъде и в какъв вид? Ако ни се съобщават резултати, само нашите ли ще знаем или на всички?

7. Какво ще правят училищата, в които минималната бройка не се попълни и имат по-малко явили се на теста?

8. Предвижда ли МОН да ни даде визуално упътване, от включването до приключването?

9. Ще подава ли МОН стандартизирана информация на родителите?

10. Как се регулира присъствието на родители и учители по време на теста?

11. Изисква ли се видеокамера по време на теста?

12. Как се постъпва с онези деца, които работят на таблети и не могат да имат камера, докато правят тест на платформата?

13. Предупреждават ли се децата 5 минути преди изтичане на времето?

14. Може ли децата да отговорят в началото на въпросите, което знаят, а после да се върнат на по-трудните въпроси? Ще има ли възможност за връщане на предходни отговори?

15. Условията на задачите писмени или устни са, или има и двете? Има ли задачи за слушане? Има ли модел на решение в условието на задачите?

 

С уважение,

Нели Хаджийска,

училищен ръководител на у-ще „Гергана“ – Ню Йорк