Сборник от Международната практическа конференция на АБУЧ '2020

 

Сборник със статии от Международната практическа конференция на АБУЧ

под надслов “Българските училища в чужбина – традиция, практика, иновации” –

25-26 октомври 2020 г.

 

 

На 25 и 26 октомври 2020 г. се проведе онлайн Годишната международна научно-практическа конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина, в сътрудничество с Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", под надслов "Българските училища в чужбина – традиция, практика, иновация". Сборник със статии от конференцията бе издаден тази година от Университетско издателство “Паисий Хилендарски”.

 

СЪЖЪРЖАНИЕ НА СБОРНИКА

 

ПРЕДГОВОР ……………………………………………………………………………….. 5

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
РАЗВИВАНЕ НА СЛУШАНЕТО КАТО КОМУНИКАТИВНО УМЕНИЕ
В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД …………………………….. 14

Зорница Н. Гоган, Веселина Г. Семерджиева‐Митърчева

ПИЯНСТВО НА ЕДИН НАРОД“, ИЛИ ИЗВЕЖДАНЕТО
НА БЪЛГАРИНА ИЗПОД ИГОТО ……………………………………………………… 25

Здравка И. Владова‐Момчева

АКТИВИРАНЕ НА ИНТЕРЕС КЪМ ЧЕТЕНЕ И ПОЗНАНИЕ ……………………….. 31

Мария В. Ташева, Ренета Е. Маринова

ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ
КАК ДА ПРЕПОДАВАМЕ ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
НА ДИГИТАЛНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ ……………………………………………………. 37

Борис М. Михайлов

РАБОТА С УЧЕНИЦИТЕ В ЧАСА ПО ГЕОГРАФИЯ
(KАК ДА НАПРАВИМ ЧАСОВЕТЕ ИНТЕРЕСНИ
И ПРИВЛЕКАТЕЛНИ ЗА НАШИТЕ ПОДРАСТВАЩИ) ……………………………… 49

Кремена Георгиева

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИЗКУСТВОТО ДА СЪХРАНИМ ЕЗИК,
КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ ЗАД ГРАНИЦА……………………………………………… 53

Ирина П. Кушлева

РАЗВИТИЕ НА ЧУВСТВОТО ЗА ХУМОР В ПРЕДУЧИЛИЩНА
И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ НА ТЕМА:
ПЪРВИ АПРИЛ ДЕН НА ХУМОРА И ШЕГАТА ………………………………….. 63

Валентина А. Найденова

СТИМУЛИРАНЕ НА ИЗРАЗНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ УЧЕНИЦИТЕ
С ЦЕЛ СЕБЕПОЗНАВАНЕ, САМОКОНТРОЛ И ПРИДОБИВАНЕ
НА СОЦИАЛНА КОМПЕТЕНЦИЯ И ЕМОЦИОНАЛНА
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА МАКСИМАЛНИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ……………………………………………………….. 77

Веселина Николаева Маринова

ПЛЕНЕРЪТ КАТО ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ФОРМА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ………………………………… 85

Елица Н. Гигова

СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ
СТРАТЕГИИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОНЛАЙН
ОБУЧЕНИЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 5 7 КЛАС
В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА ………………………………………….. 93

Валентина Александрова‐Кирова

ИСТОРИЯ НА ПРАКТИКА …………………………………………………………….. 114

Женислава Д. Делчева

ВЯРА И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ …………………………………………… 122

Красимира Йорданова‐Бръмбарова

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВУЕЗИЧНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
СИСТЕМИ МОДЕЛИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ……………………………………………. 134

Богданка К. Адаму

МЕТОДИ, ПРИНЦИПИ И ПОХВАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА УЧЕНИЦИ ОТ 5. 6. КЛАС,
КОИТО НЕ СА ПОСЕЩАВАЛИ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ …………………………. 151

Калинка Панчева

САМОРЕГУЛИРАНЕТО НА УЧЕНЕТО
В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ………………………………………………… 160

Ивана Ст. Радонова

 

СБОРНИКЪТ В PDF ФОРМАТ ТУК –

web_Sbornik PF_ABUCH