Годишно Общо събрание на АБУЧ - 2023

 

 

Общото събрание на Асоциацията на българските училища в чужбина ще се проведе в София на 27 юли 2023 г., от 15.00 часа (регистрация от 14.00 часа), в конферентната зала на Националния студентски дом (пл. „Народно събрание” № 10).

Дневният ред на Общото събрание включва:

Отчет за извършената дейност в периода февруари 2022 г. - юли 2023 г.; Финансов отчет за периода; Утвърждаване на нови членове на Асоциацията; Избор на нови членове на Управителния съвет; Избор на Етична комисия; Разни.

--------------------------------------------------------

* За да имат право на глас, членовете на АБУЧ трябва да са пратили своя членски внос (за физизическо и/или юридическо лице) за 2022/2023 г. Юридическите лица трябва да представят документ за актуално състояние, с подпис и печат на организацията/ посолството/ консулството. Нужно е пълномощно, ако друг ги представя на Общото събрание.

Образци: Удостоверение за актуално състояние 2023Удостовение за актуално състояние юридическо лице; Удостоверение за актуално състояние - посолски училища; Пълномощно физ. лице