Честит Ден на народните будители

 

Честит празник, уважаеми колеги и приятели!

Денят на Народните будители - 1 ноември

 

 

За пръв път праз­ни­кът на будителите се отбелязва през 1909 г. в Плов­див.

На 13 де­кем­в­ри 1922 г. ХIХ обик­но­ве­но на­род­но съб­ра­ние при­е­ло За­кон за до­пъл­не­ние на За­ко­на за праз­ни­ци­те, с кой­то “Пър­ви но­ем­в­ри да се праз­ну­ва ка­то все­на­ро­ден праз­ник на зас­лу­жи­ли­те бъл­га­ри... Да ста­не един пос­то­я­нен на­ци­о­на­лен праз­ник в па­мет на всич­ки тру­же­ни­ци за бъл­гар­с­ко­то на­ци­о­нал­но­ и прос­вет­но-кул­тур­но въз­мог­ва­не и пре­ус­пя­ва­не на бъл­гар­с­кия на­род”.

От 1 но­ем­в­ри 1923 г. с указ, под­пи­сан от цар Бо­рис III, де­нят е бил обя­вен за об­що­на­ци­она­лен празник в па­мет на зас­лу­жи­ли­те за Оте­чес­т­во­то си бъл­га­ри.

Нес­лу­чай­но за Ден на на­род­ни­те бу­ди­те­ли се при­е­ла не просто ка­лен­дар­на­та да­та 1 но­ем­в­ри, а по­не­же на то­зи ден (спо­ред то­га­ваш­ния Гри­го­ри­ан­с­ки ка­лен­дар) се праз­ну­ва пре­по­доб­ни Йоан (Иван) Рилски Чудотворец, кой­то се по­чи­та ка­то пок­ро­ви­тел на бъл­гар­с­кия на­род.

Цел­та на праз­ни­ка би­ла да се прос­ла­ви де­ло­то на св. Иван Рил­с­ки, на све­ти­те бра­тя Ки­рил и Ме­то­дий, на Йо­ан Ек­зарх, на св. Ев­ти­мий, пат­ри­арх Тър­нов­с­ки, на слав­ни­те въз­рож­ден­с­ки дей­ци: пре­по­доб­ни Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки, св. Соф­ро­ний Вра­чан­с­ки, д-р Пе­тър Бе­рон, Ва­сил Ап­ри­лов, Геор­ги Ра­ков­с­ки, Ва­сил Лев­с­ки, Хрис­то Бо­тев и на още де­сет­ки дей­ци на прос­ве­ще­ни­е­то и национално-ос­во­бо­ди­тел­но­то дви­же­ние.

От 1922 до 1944 г. то­ва е бил об­що­на­ци­о­на­лен праз­ник с го­ля­мо кул­тур­но и пат­ри­о­тич­но зна­че­ние.

След по­ли­ти­чес­ка­та про­мя­на на 9 сеп­тем­в­ри 1944 г., през 1945 г. Де­нят на на­род­ни­те бу­ди­те­ли от­пад­нал от спи­съ­ка на праз­ни­ци­те, за­що­то се “дуб­ли­рал” с Де­ня на све­ти­те бра­тя Ки­рил и Методий.

След 45-го­диш­на заб­ра­ва, по ини­ци­а­ти­ва на Об­що­на­род­но­то сдру­же­ние “Ма­ти Бол­га­рия” и най-ве­че на не­го­вия пред­се­да­тел, д-р Пе­тър Кон­с­тан­ти­нов, праз­ни­кът бе въз­с­та­но­вен на 1 но­ем­в­ри 1990 г. Със За­ко­на за до­пъл­не­ние на Ко­дек­са на тру­да, при­ет от 36-то НС на 28 ок­том­в­ри 1992 г., бе­ше офи­ци­ал­но въ­зоб­но­вен праз­ни­кът на на­род­ни­те бу­ди­те­ли и 1 но­ем­в­ри ста­на неп­ри­със­т­вен ден за всич­ки учеб­ни за­ве­де­ния.

По инициатива на Съ­ю­за на уче­ни­те в Бъл­га­рия, Денят на народните будители стана и Ден на уче­ни­те.

За­що­то пър­ви­ят акт на бъл­гар­с­ка­та дър­жав­ност всъщ­ност е от­пре­ди Ос­во­бож­де­ни­е­то и е свър­зан със съз­да­ва­не­то на ор­га­ни­зи­ра­на­та бъл­гар­с­ка на­у­ка ­на Бъл­гар­с­ко­то кни­жов­но дру­жес­т­во (1869 г.), ко­е­то през 1911 г. със за­кон бе­ше пре­и­ме­ну­ва­но в Бъл­гар­с­ка ака­де­мия на на­у­ки­те. И за­що­то на­у­ка­та, за­ед­но с Цър­к­ва­та и учи­ли­ще­то, всъщ­ност под­гот­вя про­буж­да­не­то на бъл­гар­с­ка­та на­ция и съз­да­ва­не­то на но­ва­та ни дър­жа­ва.

Честит празник!

 

Евелина Аврамова

говорител на АБУЧ,
ръководител на БУ "Васил Левски" -
Саарбрюкен-Кайзерслаутерн-Хамбург