Участие на АБУЧ в научно-приложна конференция „Контакт на езици и култури“

 

Снимка: Катедра "Български език като чужд" към СУ "Св. Климент Охридски"

Представители на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) участваха в Първата международна научно-приложна конференция „Контакт на езици и култури. Българският език в контекста на мигрантската криза и адаптацията на бежанци“. Форумът събра над 40 представители на неправителствени организации, преподаватели в български и задгранични университети, както и в български неделни училища зад граница.

 

 

Членовете на Управителния съвет на АБУЧ - Нина Борисова, основател на българското неделно училище в Кембридж, Велокобритания, и Боянка Иванова, основател на българското неделно училище "Джон Атанасов" в Чикаго, САЩ - имаха честта да вземат участие в Първата международна научно-приложна конференция „Контакт на езици и култури“, по покана на Асоциацията на преподавателите по българки език като втори и Катедрата по български език като чужд на ФСФ към СУ „Св. Климент Охридски". Събитието бе проведено в края на м. ноември в гр. Харманли, с любезното домакинство на ОУ “Иван Вазов“. В Харманли се намира един от регистрационно-приемателните центове за бежанци в България.

 

[

Доц. Атанас Атанасов запозна присъстващите преподаватели с новата платформа за електронни ресурси в помощ на обучението по български език за чужденци, която ще бъде достъпна безплатно. Снимка: Боянка Иванова

Конференцията бе в полза на практиците и теоретиците в сферата на обучението на български език като чужд. Главен организатор и домакин на форума бе катедра „Български език като чужд“ към СУ „Св. Климент Охридски“. Доц. д-р Венера Байчева и доц. д-р Атанас Атанасов, завеждащ катедрата, осигуриха отлична организация и приобщаваща атмосфера.

 

С презентацията си доц. д-р Венера Байчева и гл ас. Весела Шушлина надградиха опита и познанията на участниците във форума с новите аспекти в компетентностния подход в обучението по български език като втори. Снимка: Боянка Иванова

Представителите на АБУЧ Боянка Иванова и Нина Борисова се включиха със свой „Анализ на съществуващата нормативна база, отнасяща се до езиковата и образователната интеграция на деца и ученици в задължителна училищна възраст, идващи от чужди образователни системи в България“. Анализът включва и изследване на европейския опит в езиковата интеграция. Той е основан на констатациите на Европейската комисия, залегнали в доклада на „Евридика“ – „Интегриране на ученици от мигрантски произход в европейските училища“.

 

 

Програмата, която бе изключително наситена, включваше над 20 изнесени доклада и презентации. Всички доклади ще бъдат публикувани в сборник на СУ „Св. Климент Охридски“. Участниците отбелязват, че организацията е на много високо ниво, а настроението у всички – позитивно и мотивиращо. Изключително зареждащо е да си сред съидейници и съмишленици от различни сфери на образованието - отчитат н участниците на АБУЧ в конференцията, Нина и Боянка.

Н. Борисова и Б. Иванова са впечатлени от представения добър опит на д-р Анастасия Новикова и Вяра Михайлова. Те са инициатори на Академията за учители на български като чужд, която е провела обучение миналата година (вж. тук). Управителният съвет на АБУЧ оценява високо потенциала на техния добър опит, който е директно приложим в интердисциплинарното обучение по български език в българските неделни училища, и смята, че той трябва да бъде споделен с всички членове на АБУЧ. В момента УС на АБУЧ планира провеждане на обучение на преподаватели в неделните училища зад граница.

 

 

Проф. Красимира Алексова, председател на Асоциацията на преподавателите по български език като чужд, ще инициира създаване на работна група/групи за решаване на въпроса със стандартите за покриване на различните нива на владеене българския език като втори, в която ще се включат и голяма част от членовете на АБУЧ.

Асоциацията на преподавателите по български език като чужд (АПБЕЧ) е учредена на 3 юли 2020 г., от университетски преподаватели и от преподаватели от неправителствени организации. Асоциацията си поставя за цел да изгради мрежа за професионални контакти за подкрепа и сътрудничество както между отделните преподаватели, така и между различни институции, свързани с преподаването на българския език като чужд в България и в чужбина. Нейната мисия е запазването и популяризирането на най-добрите методически практики от миналото, развиването на съвременното обучение по български език като чужд и разпространяването на българския език и култура. В АПБЕЧ вече членуват не малко опитни, но и млади преподаватели, работещи в страната и зад граница.

Управителният съвет на АБУЧ вече предприема стъпки за създаване на дългосрочно сътрудничество и обмен на добри практики с АПБЕЧ.

 

Управителен съвет на АБУЧ