Покана за Общо Събрание 2015

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българските училища в чужбина“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 31.07.2015 г. в 14,30 ч. на следния адрес: Софийски университет „Климент Охридски“, нова конферентна зала (северно крило, втори етаж), бул. Цар Освободител 15, София, при следния дневен ред:

1. отчет на УС за извършената дейност;
2. финансов отчет;
3. утвърждаване на нови членове на асоциацията;
4. избор на членове на управителния съвет;
5. разни. Поканват се всички членове на асоциацията да присъстват лично или чрез упълномощени лица.

Регистрацията започва в 13,30 ч. Материалите за провеждане на общото събрание ще бъдат на разположение на членовете в офиса на асоциацията – София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, стая 309, от датата на обнародване на поканата в „Държавен вестник“.