Образователни продукти

В този раздел, АБУЧ представя образователни продукти, създадени от учители и ученици от българските училища в чужбина.


Методически разработки по старобългарска литература

Автор –г-жа Здравка Владова – Момчева, поет и писател, преподавател по български език и литература в Българското училище към Посолството на България в Лондон.

Помагалото „Методически разработки по старобългарска литература“ е написано от авторката с идеята да приложи дългогодишния си преподавателски опит в системата на английското образование, който да допринесе за изравняване на стандартите на обучение, поставени като изисквания в глобалната концепция по образованието на обединена Европа. Дава се възможност на учениците да приемат, осмислят и оценят високите достижения на средновековната българска култура, превърнала се в основа на родния им език и литература. Въвежда се и чуждият опит в разчупване на урочната рамка и интерактивното общуване в клас, за да се предостави възможност за по-голяма самостоятелност на децата по време на учебните часове. Помагалото предлага седемнадесет урочни разработки, съобразени с адаптираната програма на МОМН за горен курс на българските училища зад граница, развити по достъпен и интересен начин, който може да бъде полезен както за учителите, така и за учениците в България и чужбина. Изданието е осъществено с помощта на програмата „Роден език и култура зад граница“ и вече намира много добър отзвук и приложение в системата на българското университетско образование.

По думите на професор Радослав Радев, доктор по методика на обучението по литература и преподавател във Великотърновския университет, „помагалото представлява отлична работа, която впечатлява и е абсолютно приложима не само в сферата на горен курс и училищата в чужбина, но успешно може да бъде използвано и в педагогическите специалности на българските университети.“ Изданието вече е включено в задължителната библиография на курса по методика на литературното образование във Великотърновския университет.

По мнение на професор, доктор Светлина Николова, директор на Кирило-Методиевия институт към БАН, „Методически разработки по старобългарска литература“ е много добро помагало, което би подпомогнало пряката работа на учители и ученици в горен курс на българските училища у нас и зад граница.“